L'INAEM acaba de publicar la GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER AL REINICI DE L'ACTIVITAT ESCÈNICA I MUSICAL A ESPANYA redactada amb la col·laboració de 14 associacions d'àmbit estatal de les arts escèniques i musicals.

L'objecte d'aquesta Guia de bones pràctiques és oferir a les institucions culturals, teatres, auditoris, empreses de producció i exhibició d'arts escèniques i de música, ia companyies i col·lectius artístics, una sèrie de mesures bàsiques de prevenció i protecció, a més de recomanacions generals de seguretat de cara a la represa de l'activitat artística en els recintes escènics i de música en viu tancats i per a espectacles de carrer.

Les mesures i recomanacions generals d'aquesta Guia hauran de servir per orientar la redacció dels plans específics de qualsevol teatre, auditori, carpa de circ o un altre espai en el qual es desenvolupi una activitat escènica i musical, i també per als que s'hagin d'elaborar per a la producció, assaig i exhibició d'un espectacle concret.

Aquesta Guia està subjecta a possibles actualitzacions com a conseqüència de futures normatives que pugui aprobarel Ministeri de Sanitat sobre mesures de protecció i prevenció davant la Covid-19 i, en tot cas, es remet sempre a el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral vigent, així com a les disposicions governamentals i sanitàries establertes per evitar el contagi del virus.

Cada institució, espai escènic, operador, col·lectiu artístic o companyia haurà reavaluar els riscos laborals gener existents en el seu lloc de treball i per a l'activitat artística, incorporant les mesures preventives relatives a el nou risc de contagi i transmissió per la Covid-19. Per a això, es recomana la participació activa dels col·lectius implicats. Així mateix s'haurà de revisar l'avaluació de riscos que, si escau, comportaria la modificació de la planificació de l'activitat preventiva, instruments essencials per a la gestió i aplicació de el Pla de Prevenció de Riscos. Per a la determinació de les mesures a adoptar a fi d'evitar la transmissió de la Covid-19 es podran tenir en compte les recomanacions de l'
Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).
Aquest document tracta d'orientar i donar certesa als operadors i als artistes implicats en el fet artístic, en la delicada tasca d'adaptació dels processos de creació, producció i exhibició dels espectacles en l'actual context de crisi sanitària.

La Guia s'elabora després l'anàlisi de les necessitats de les institucions, empreses, col·lectius artístics i els espais d'exhibició on es desenvolupa l'espectacle en viu i tenint en compte les particularitats de la producció escènica i musical, amb la finalitat que, en la mesura del possible, no es desnaturalitzi
l'essència d'aquests espectacles.

Guia Bones Pràctiques Reinici Activitat Escènica i Musical - INAEM